Ruqyah – Meniup ke dalam air

Meniup ke dalam air adalah termasuk ruqyah yang dibolehkan

Bagaimanakah hukumnya meniup ke dalam air (setelah membacakannya dengan doa atau ayat al-Quran –pent) kemudian diminumkan buat orang sakit dengan harapan adanya kesembuhan melalui tiupan orang yang meniup tersebut serta melalui zikir atau ayat al-Quran atau yang semacamnya – yang dibaca sebelum meniupnya?

Syekh Muhammad bin Ibrahim Alu Syekh menjawab :

Hal ini tidak mengapa dilakukan, bahkan sebagain ulama menyatakan bahawa hal ini hukumnya mustahabbah (disunnahkan). Dan penjelasan mengenai hukum permasalahan ini dapat dipaparkan melalui nash-nash hadis dan ucapan para ulama muhaqqiqun sebagai berikut :

Al-Bukhari mengatakan dalam Kitab Shahihnya : “Bab Tentang Meniup Dalam Membacakan Ruqyah”, kemudian beliau menuliskan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Qatadah bahawa Rasulullah Sallallahu ‘alaihi wasallam bersabda :

“Apabila salah seorang dari kalian melihat mimpi yang tidak ia sukai, maka hendaklah ia meniup seraya meludah pada saat ia bangun sebanyak tiga kali dan berta’awwudz (memohon perlindungan ) dari kejelekannya, maka (mimpi) itu tidak akan membahayakannya.”

Lalu beliau juga menuliskan hadis ‘Aisyah :

“Bahawasanya -Rasulullah Sallalahu ‘alaihi wasallam- apabila kembali ke tempat tidurnya, maka beliau meniup kepada kedua telapak tangannya setelah membaca “Qulhuwallahu ahad” dan “Mu’awwidzatain” (Surah al-Falaq an al-Nas) secara kesuluruhan, kemudian beliau mengusap kedua telapak tangannya beliau serta anggota tubuh yang dapat dijangkau oleh keda telapak tangan tersebut.”

Dan diriwayatkan pula hadis Abu Sa’id tentang ruqyah dengan membaca Surah al-Fatihah sebagaimana riwayat Imam Muslim :

“Kemudian beliau –Sallallahu ‘alaihi wasallam- membaca Umm al-Quran (al-Fatihah), iaitu mengumpulkan ludahnya, maka laki-laki itu kemudian menjadi sembuh.”

Al-Bukhari juga menyebutkan hadis ‘Aisyah bahawa Rasulullah-Sallallahu ‘alaihi wasallam pernah membaca dalam ruqyah sebagai berikut :

“Dengan nama Allah, tanah bumi kami dan ludah sebagian kami, sembuhlah orang sakit dengan izin Tuhan kami.”

Al-Nawawi mengatakan : “Hadis ini menunjukkan disunnahkannya meniup dalam membaca ruqyah, dan para ulama telah berijma’ mengenai kebolehannya. Dan jumhur sahabat dan tabi’in serta generasi setelah mereka juga telah memandangnya sebagai hal yang dianjurkan.”

Al-Baidhawy berkata; “Pembahasan kedokteran telah menyatakan bahawa air ludah memiliki kemampuan dalam mematangkan dan menyeimbangkan pembawaan tubuh, tanah juga mempunyai pengaruh dalam menjaga pembawaan tubuh dan dapat menolak mudharat. Kemudian (lebih dari itu), bacaan ruqyah (juga) memiliki banyak pengaruh yang mengagumkan yang tidak sanggup diselami hakikanya oleh akal fikiran manusia.”

Ibnu al-Qayyim pun telah membahas hukum “meniup’ dan rahsia-rahsianya secara panjang lebar dalam Zad al-Ma’ad, dan diakhirnya ia menyimpulkan : “Kesimpulannya secara umum bahawa nafas sang pemberi ruqyah itu melawan nafas-nafas keburukan tersebut, dan ditambah dengan cara bernafasnya serta ruqyah untuk menghilangkan pengaruh jelek tersebut. Dan “meniup’ juga mempunyai rahsia lain, kerana ia dapat membantu ruh yang baik maupun yang buruk. Kerananya ia juga biasa dihunakan oleh tukang sihir, sebagaimana ia juga digunakan oleh ahlu al-iman (orang-orang beriman).”

Dan diriwayatkan pula dari Imam Ahmad : (bahwa beliau ditanya) tentang seperti seseorang yang menuliskan al-Quran lalu memasukkannya ke dalam bejana air kemudian diminumkan kepada orang sakit, beliau mengatakan bahawa hal tersebut tidak mengapa dilakukan. Bahkan Shalih( salah seorang putra beliau ) berkata ; “Terkadang aku sakit, lalu ayahku mengambil air kemudian membaca sesuatu, lalu ia menyuruhku untuk meminumnya dan membasuh wajah dan kedua tanganku.”

Dari apa yang telah kami jelaskan, kiranya sudah cukup untuk menghilangkan kebingungan anda terhadap apa yang banyak dilakukan orang di negeri anda berupa meniup ke dalam bejana berisi air lalu diberikan (untuk diminum) kepada orang sakit.

Semoga selawat dan salam selalu terlimpah kepada Muhammad Rasulullah.

(dinukil dari Muslimah Cantik Aqidahnya Benar -Syekh ‘Abdul ‘Aziz ibn Baz , dan lain2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s